- Vardas
- Slaptažodis
Prisijungti

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

2014-05-08 23:18:28
Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

PLAČIAU ...

2014-05-08 23:16:18
Gamtos ir miesto sintezė

Gegužės 14 d. 20.00 val. prie…

PLAČIAU ...

MOKYMAI | RADIJAS | APIE PROJEKTĄ | MEMORANDUMAS | APIE MUS | DUK | KONTAKTAI |

Virginijus Keraminas


Žygis Dainavos apygardos partizanų takais Dzūkijos nacionaliniame parke. Puvočiai-Trasnikas-Dubininkai-Viršurodukis-Puvočiai (II dalis) 

Vakar vakare užėjome nusipirkti pieno pas Puvočių kaimo gyventoją, kurį mums buvo nurodžiusi

moterėlė, važiavusi autobusu iš Varėnos. Šeimyną užtikome vakarieniaujant vasaros virtuvėje.

Trumpai prisistatę ir išdėstę savo misijos planą, pastebėjome šeimininkų susidomėjimą, jie pakvietė

mus už stalo. Žodis po žodžio ir mūsų tema jau klaidžiojo po pokarinės Dzūkijos kaimus bei šilus.

Pasirodo šeimininko Broniaus trys vyresnieji broliai buvo partizanai ir žuvo už Lietuvos laisvę. Pats

Bronius tuo metu dar buvo tik šešerių metukų, kai jį su tėvais okupacinė valdžia, už patriotiškai

nusiteikusių brolių veiklą, ištrėmė į Šiaurę. Ir tik po daugel metų, jau grįžus į Lietuvą, Bronius

sužinojo visą teisybę. Jo pažįstamas Trasninko kaimo gyventojas Petras, ganydamas miške karves,

buvo užtikęs jo brolių bunkerį, tarp Viršurodukio ir Trasninko. Pats Bronius, grįžęs iš tremties iki pat

pensijos dirbo miškininku, daug kartų buvo praėjęs pro savo brolių bunkerio buvimo vietą ir nė karto

nepagalvojo, kad kažkur netoli bunkerio viena po kitos užgęso jo brolių gyvybės, o vienas jo brolių net

buvo to būrio vadas, slapyvardžiu Milžinas. Bronius mums papasakojo, kaip rasti mums tą žmogų iš

Trasninko kaimo , kuris galėtų daugiau papasakoti apie tą įvykį ir parodyti bunkerio vietą.

Tad šįryt, po įprastinių stovyklos buitinių darbų, patraukėme Trasninko kaimo link. Rytas vėl

negailėjo saulės spindulių ir geros nuotaikos. Galėtume pridurti tik tiek, kad ilgesnei kelionei tokia

saulės kaitra nuotaiką tik gadintų. Pakeliui trumpam stabtelėjome ant tilto per Skroblų, kur jis čia pat

įsilieja į Merkį. Pamenu, kaip aš čia 2006 m. pavasarį - Velykų išvakarėse baidare plaukiau iš

Rudnelės iki šios vietos ir persikėlęs per Merkį, nužygiavau į Kasčiūnus pas partizaną Juozą Jakavonį -

Tigrą. Kol perplaukiau visą Skroblaus atkarpą, du kartus pripūtinėjau guminę baidarę „Lukna“, kuri be

aiškios priežasties leido orą. Buvo pats pavasaris, vanduo nepakenčiamai šaltas, o „Lukna”

nepritaikyta rimtoms kelionėms, tad pusę atkarpos plaukiau, o pusę tempiau baidarę, iki juosmens

įsibridęs vandenin. Kai pasiekiau Jakavonių sodybą, buvau peršlapęs ir sušalęs iki kaulų smegenų....

Palikę prisiminimus praeityje, žygiuojame toliau. Iš tolo baltuoja ženklas ant kurio parašyta

Trasninkas. Nesunkiai susirandame nurodytą Petro sodybą. Sodybos šeimininkai buvo kieme. Po

pasisveikinimo, pasisakėme kieno informuoti apsilankėme pas juos. Šeimininkai, lyg suprasdami mūsų

apsilankymo charakterį, palaikydami vienas kitą, dėstė mums visus Trasninko praeitį liečiančius

prisiminimus. Jie buvo matę daug partizanų ir jų vadų - A.Ramanauską – Vanagą, J.Vitkų-

Kazimieraitį. Apie pastaruosius atsiliepė ypač šiltai. Kalbant su Dzūkijos žmonėmis, pastebėjome, kad

Vanagą jie pamena, ne tik kaip ypač ryžtingą partizanų vadą, bet ir kaip pavyzdį doro ir sąžiningo

žmogaus. Petras pasišovė mus nuvesti į atstatytą Milžino būrio bunkerį. Visą kelią iki bunkerio Petras

pasakojo tų dienų įvykius. Pasukant nuo plento į mišką, jis parodė mums kurioje vietoje pakirstas

priešo kulkosvaidžio ugnies, krito partizanas Gintaras. Eidami miško keliuku bunkerio link, kirtome

buvusią Lenkijos-Lietuvos demarkacinę liniją, kurios žymė dar pakankamai aiški iki šiol. Milžino

būrio bunkeris atstatytas dar pernai. Šalia bunkerio pastatytas paminklas 1948.04.18 netoliese

žuvusiems šio bunkerio partizanams: būrio vadui Juozui Klimavičiui – Milžinui, Jonui Klimavičiui –

Klevui, Vaclovui Pačkauskui – Vasariui, Vaclovui Volungevičiui- Lakūnui, Vytui Valentukevičiui-

Arui.Ypač skaudu žinoti, kad vienam iš 5 žuvusių partizanų – Lakūnui, buvo tik 15 metų…

Vakar, grįžtant iš Milžino būrio žūties vietos, prisirinkome labai daug voveraičių ir jas ištroškinę

kaimiškoje grietinėje su svogūnais, krapais ir bulvėmis, pasiruošėme šaunius pavakarius, kurių dar liko

ir šiam rytui. Prieš šios dienos žygį, pasišildėme vakarykščio troškinio likučius. Be to, vakar

šeimininkai, pas kuriuos imam pieną, mus pavaišino gardžiu grikių miltų pyragu - Dzūkijoje

vadinamu ”babka”, kurio kituose Lietuvos regionuose neteko ragauti. Tad šio ryto meniu, po

neprilygstamo grybų troškinio, mes paįvairinome dzūkiškos ”babkos” riekelėmis su kava. Pasiėmėme

būtinus žygiui daiktus ir patraukėme Viršurodukin. Žygio maršrutą mes suplanavome taip: Puvočiai -

Dubininkas - Viršurodukis, tad iš Puvočių patraukėme pietvakarių kryptimi. Miškas buvo prisodrintas

malonaus pušų aromato ir aidėjo nuo ištikimų, nepailstančių šio miško sargų trelių... Braukdami rasotą

žolę, mes artėjome prie Dubininko kaimo. Ten, kur miško keliukas panyra tarp aukštų šlaitų ir jau

matyti pirmosios Dubininko sodybos, mes prasilenkėme su dviem žvejais. Porą šimtų metrų prieš tai,

praėjome pro stovintį visureigį ir pamanėme, kad tai grybautojų, tačiau dabar tapo aišku, kieno jis.

Mūsų sutiktieji žvejai buvo su pilna „gamtos valdovo“ ekipiruote: apranga, batai, žvejybos įrankiai,

 

sieteliai ir dar neaišku kas kuprinėse...Dieną prieš tai, mus Puvočių kaimo gyventojas buvo informavęs

apie Skroblaus upeliui daromą žalą, apie tai, kaip vis rečiau jame galima pamatyti upėtakius, kurie

palaipsniui yra naikinami visokiomis niekadėjų fantazijų sukurtomis priemonėmis.

Lėtai einame per gatvinį Dubininkų kaimą, žvalgydamiesi į abipus kelio rymančias senosios

architektūros sodybas, kai kur stabteldami ir įamžindami fotoatmintyje labiausiai patikusius vaizdus.

Tokia jau taisyklė, kad kiek tu benagrinėtum žemėlapį, vistiek neapsaugosi savęs nuo iškrypimo nuo

kurso. Taip buvo ir šį kartą. Kada jau Dubininkų kaimas pasiliko giliam užnugary ir paukštelių

čiulbėjimas pakeitė šunų lojimą, mūsų miško takelis, pavaizduotas žemėlapyje, vedantis į Viršurodukį,

kažkaip tai plastiškai ištirpo. Aplink miškas ir jokių keliuko žymių. Kompasas paliktas palapinėje, o

saulės šviesos, iš kurios būtų galima išgauti nors kokį šešėlį maršruto nustatymui, taip pat nebuvo.

Apsisukome ir per mūsų pačių padarytą brydę, patraukėme atgal. Kiek paėjus, sutikome moterį,

renkančią voveraites. Ji paaiškino, kad miškuose tiek priraizgyta takų takelių, kelių keliukų, kad

nežinant vietovės, nesunku nueiti ne ten, kur reikia. Geriausias orientyras Dubininkų kaimo kapinaitės,

jas pasiekus, iš pagrindinio kelio suka keliukas į kairę ir tada jau tiesus kelias į Viršurodukį. Pradžioje

ėjome miško keliuku, po to tas keliukas įsirėžė į elektros stulpų liniją, kuri vedė iki pat Viršurodukio.

Tačiau nepriėjus Viršurodukio, mes vėl pasukome į kairėje esantį keliuką ir į Viršurodukį patekome iš

šiaurinės kaimo pusės. Perėję tiltelį per Levoniškės upeliuką, priėjome pirmasias kaimo sodybas ir

sustojome dešinėje kaimo keliuko pusėje, prie informacinio stendo Partizanų pagerbimo sąskrydžiai.

Įsigilinę į stende išdėstytą medžiagą, bandėme įsivaizduoti tuos įvykius, kurie vyko 1946 m. balandį,

kai viso kaimo gyventojų remiami, partizanai čia buvo surengę sąskrydį. Tai ypač drąsus ir

pasiaukojantis žingsnis.

Perėjome išilgai visą gatvinį Viršurodukio kaimą, kurio sodybos, savo autentiškumu dar kartą

pabrėžė Dzūkijos kaimo savitą stilių, kaip ir ta grikinė ”babka” išskirtinai sutinkama tik šitame pietų

Lietuvos regione. Aplankėme Vytauto Sadausko – Strazdo sužeidimo ir Miko Gaidžio – Kurmio žūties

vietą, apžiūrėjome Dravelėje ant Rodukio upelio šlaito to sąskrydžio metu buvusią partizanų

užsiėmimų ir mokymų vietą, susiradome partizanų apdovanojimo vietą, bei dar pasigrožėję

Viršurodukio kaimo sodybų savitumu, patraukėme į Balučio būrio žūties vietą. Balučio vadavietę

išdavė to paties būrio partizano Putino brolis Petras. Bunkeryje partizanai atsidūrę padėtyje be išeities,

patys sau atėmė gyvybes.

Dar Trasninko kaime, mus buvo informavę, kad vienu metu atstatytame Balučio vadavietės

bunkeryje buvo apsigyvenę benamiai. Jie net naudojosi bunkeryje esančia autentiška krosnele, rasta

atstatinėjant bunkerį. Tad mes ėjome susikaupę ir iškart nusprendę kokių veiksmų imtis, aptikus

benamius, kuries niekada nerūpėjo skaudi Lietuvos tragedija. Buvom nutarę, jei rasim juos

viduje, „išrūkysim“ juos į paviršių per ventiliacinę angą paleistomis pipirinėmis dujomis, o jau

lauke „pravesime paskaitą“ skaudžia Lietuvos pokario tema ir atsisveikindami palinkėsime ateityje

gerbti mūsų tautos istoriją. Tačiau to neprireikė. Vadavietės teritoriją radome sutvarkytą ir prižiūrėtą, o

bunkerio vidus nepažeistas ir tvarkingas. Pasėdėję bunkeryje, bandėme pajusti ką jautė tuo metu

išduoti Balučio vyrai, prieš nutraukiant sau gyvybes. Šiurpi tiesa pakibo vėsioje bunkerio prietemoje...

Mes uždegėme žvakutes prie paminklinio kryžiaus, pagerbdami žuvusius: būrio vadą Juozą Balčių –

Balutį, partizanus – J.Karsoką – Šermukšnį, A.Čapliką – Paukštį, M.Jurkevičių – Putiną. Po to

patraukėme miško keliuku atgal. Mes dar buvome numatę aplankyti netoliese esančią Žilvičio ir

Šturmo bunkerio vietą. Kiek paėję keliuku, pasukome į dešinę, perėjome čiurlenantį ūksmingą

Levoniškės upeliūkštį ir kiek paėję Šunupio kaimo pusėn, pamatėme nuorodą į bunkerio vietą. Šiaip,

eilinis žmogus niekada nesuprastų kur veda ta nuoroda, nes išskirtinių žymių joje nėra. Pabuvome prie

bunkerio duobės, pasvarstėme A.Ramanausko – Vanago „Daugel krito sūnų....“ aprašytą momentą kai

jis svečiavosi tame bunkeryje. Žilvitis buvo vienas iš patikimiausių Kazimieraičio vyrų, kuriam

pavyko pasprukti iš priešo nagų per Rudnelės apylinkių apgultį. Tąkart jam priešo kulka buvo

nutraukusi pirštą ir Vanagas čia lankėsi, norėdamas iš pirmų lūpų išgirsti apie Kazimieraičio

vadavietės tragediją. Atlikę įprastinį pagarbos ritualą, nužygiavome Puvočių link.

 Keliauk kitaip - visos teisės saugomos.
Projektą „Kompleksinė visuomenės informavimo ir švietimo apie saugomų
teritorijų svarbą bei aplinkai palankų gyvenimo būdą programa
"Keliaukime kitaip!" finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
Tel. +370 620 46510, el. p. info@keliaukkitaip.lt