- Vardas
- Slaptažodis
Prisijungti

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

2014-05-08 23:18:28
Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

PLAČIAU ...

2014-05-08 23:16:18
Gamtos ir miesto sintezė

Gegužės 14 d. 20.00 val. prie…

PLAČIAU ...

MOKYMAI | RADIJAS | APIE PROJEKTĄ | MEMORANDUMAS | APIE MUS | DUK | KONTAKTAI |

Sakmė apie Beržuvio ežerą


Sakmė apie Beržuvį

 

Mažai kur Lietuvoje tiek šventų vietų kaip Švenčionių apylinkėse. Šventas ežeras, Šventės ir Šventelės upės, Švintos kai­mas, pagaliau patys Švenčionys ir daugelis kitų vietovių. Vie­nos jų dažniau minimos, kitos rečiau, o kai kurios ir visiškai užmirštos. Bet kaip galima pamiršti pasakojimą apie Didžiąją Švintos aukuro paslaptį ir Beržuvio meilę?

Sako, Beržuvis ir dabar ežeru pavirtęs tebelaukia savo užkeiktos mylimosios. O ji kartą per septynerius metus prieš patekant jaunam mėnuliui netoli Svintos kaimo pasirodo ir bė­ga tekina ton pusėn, kur Beržuvio ežeras spindi. Bet vos tik mėnulis pateka - mergina dingsta, palšu rūku virš ežero išsi­sklaido. O mes - neskubėkim, paklausykim, ką ežero nendrės apie tai šnara...

 

*   *   *

 

Senų senovėje ten, kur dabar Svintos kaimas snaudžia, buvo lietuvių šventykla. Jos viduryje augo ąžuolai, apskritimu aplink aukurą pasodinti, į kurį tik vyriausieji žyniai ir tik tam tikru paros metu tegalėdavo įeiti.

Už jo kitas, didesnis ratas - iš liepų pasodintas buvo. Į jį jau galėdavo ir kiti, dievams aukas atnešę ar pasimelsti atėję, patekti. O pačiame šventyklos viduryje, aukščiausioje vietoje, stovėjo aukuras - deivės Lelos, tarpininkės tarp dangaus ir že­mės, pavasario, gamtos gaivintojos šventykla.

Jos pagerbimo dienomis atvykdavo čia net patys Nalšios valdovai. Apsilankydavo čia ir Judikis, ir Pūkeikis, ir Lengve­nis, ir net pats Daumantas kartais užsukdavo. Bet niekas, net ir jie nežinojo, kad po tuo aukuru buvo didžiulė skylė, į kurią net žmogus įlįsti galėjęs, o joje nuo seno buvo saugomi šven­tyklos lobiai. Tik vienas senasis žynys žinojo, po kuriuo akme­niu visa tai slypi.

Tuo metu buvo neramūs laikai. Tarp galingiausiųjų Lietu­vos rikių vyko kruvina kova dėl sosto. Mindaugas, jėga suvieni­jęs lietuvių žemes ir priėmęs naująjį tikėjimą, vainikavosi Lie­tuvos karalium. Tačiau jo kelias į sostą buvo krauju ir ašaromis aplaistytas, o daugelį dar papiktino jo atsimetimas nuo senojo tikėjimo. Senieji Lietuvos rikiai Mindaugu buvo nepatenkinti ir paskelbė jam tautos nuosprendį...

Bet ir sugrįžti prie senos tvarkos ir jie jau nebenorėjo. Tikrasis kiekvieno jų tikslas buvo ne taika, ne senieji dievai, bet Lietuvos karūna. Deja, nei vienas jų valdžia ilgiau nepasidžiau­gė. Kova virė visu karštumu. Tik čia, pačioje Nalšios gilumoje, buvo ramiau. Kryžiuočiai šias vietas retai tepasiekdavo, o po-lockiečiai jau nebepajėgė rengti tolimų žygių. Todėl Krivių Kri­vaitis ir įsakė čia, šioje šventykloje, paslėpti nužudyto Lietuvos

karaliaus karūną. Šią Didžiąją paslaptį težinojo senasis žynys...

 

*   *   *

 

Bet metai bėgo, ir žynys juto, kad jo žvilgsnis saulėlydžio link jau krypsta. Reikėjo paslaptį kažkam patikėti. Ir žinojo jis, kad šiame krašte gyvena mergelė, Didžiosios paslapties naktį gimusi. Tik ji viena galėjo šią paslaptį saugoti. Kaip ją surasti?

Ilgai ėjo jis per kaimus, bet vis nerado tos, kurios ieško­jo.Ir štai vieną dieną priėjo jis gražią sodybą. Atėjo, pasisuki­nėjo tarp namiškių ir pamatė tą, kurios ieškojo. Aukšta, liekna kaip liepa, akys žydros kaip žydintis lino žiedas, plaukai geltoni kaip tekančios saulės spinduliai, o skruosteliai - kaip du gaivūs parausvinti rasos lašai. Žinojo senelis, kad iš čia jis nesitrauks.

Bet ir jos tėvas neprastas buvo. Iš garbingos rikio Pūkeikio giminės jis kilęs buvo. Nenorėjo jis savo dukters į šventyklą ati­duoti, dievams paaukoti. Tris dienas, tris naktis žynys įkalbinėjo tėvą, garbingąjį rikį, savo dukrą Rimantę dievams paskirti.

Tik jai vienai galiu Didžiąją paslaptį patikėti, - sakė žynys, - nes tik ji šiame krašte Didžiosios paslapties naktį gimusi...

- Negaliu tau jos atiduoti. Ji jau pažadėta... - kaip įmany­damas melavo ir išsisukinėjo senasis tėvas.

Bet tas žynys nepaprastą galią turėjo, žmogaus silpnybių ir burtų žolelių paslaptis žinojo. Dar tris dienas ir tris naktis įkalbinėjo jis senąjį rykį. Ket­virtąją dieną, saulei tekant, vis dėlto žynys privertė jį nusileisti.

-     Tebūnie tavo valia, - atsiduso nelaimingas tėvas, neatsi­spyręs žynio įkalbinėjimams...

O gražuolė Rimantė jau nebe vaikas buvo. Turėjo ji myli­mą bernelį Beržuvį. Vakarais, saulei leidžiantis, lyg vėjas atjo­davo jis ant širmo žirgo ir gražuolę rikio dukrą kalbindavo. O šaunus jis buvo... Niekas aplinkui grakščiau už jį balne nesėdė­davo, niekas smagiau kardu nemojuodavo. Vienu kirčiu Beržu-vis į viršų išmestą juostą perkirsdavo. Ir sodyba Beržuvio buvo gražiausia apylinkėje. Tik nenujautė šaunuolis karžygys, kad ne jam ši gražuolė skirta buvo.

Ir štai išgirdo sužinojo Beržuvis, kad žynys pas senąjį rikį viešėjęs. Ir sužinojo patyrė Beržuvis dar baisesnę žinią, kad ri­kis savo dukrą dievams pažadėjo. Sumanė jis pagrobti jaunąją mergelę, į pasaulio kraštą ją nusinešti, per amžius su ja nesi­skirti. Bet kaip?

-     Jok pas senę Akmenę, - patarė jam senasis rikis. - Ji daug paslapčių žino. Ji tau patars...

Nusiminęs Beržuvis nujojo į Akmeninę. Žinojo jis, kad tenai sena senučiukė žiniuonė gyvenanti. Ne, ne šiaip žiniuonė ji buvo: iš šventų akmenų dievų valią ji sužinodavo ir žmonėms ją persakydavo.

Giliai giliai miške, pačioje gūdumoje Akmenės trobelė stovėjo. Šalia trobelės - didžiulis šermukšnis, saugojęs senutę nuo perkūnijos ir nuo piktų dvasių, augo. O aplink trobelę, kiek tik akys aplink užmatė, įvairiausių akmenų čia krūvos stūk­sojo. Ir didesnių, ir mažesnių jų galėjai matyti. Vieni - su iškal­tais duburiais ar duobutėmis - tai aukurai. Ant kitų galėjai įžvelgti kažkokius keistus ženklus, kurių paslaptis tik senutė Akmenė žinojo. Žinojo ji, kokį akmenį pridėti prie skaudamos vietos, kad greičiau sugytų. Net žaizdas akmenimis ji gydydavo, kažkokius mažus akmenėlius sutrindama ir tų miltelių ant žaiz-dos paberdama.

-     Tik akmenys mus saugo, negeras dvasias įveikia ir mums stiprumo suteikia, - kartodavo ji kiekvienam apsilankiusiam. -Bet ne kiekvienas juos prakalbinti galią turi.

Ji tikėjo, kad akmenys irgi gyvi, kad jie turi dvasią. Tai tų akmenų, tarsi gyvų draugų, ji patarimo klausdavo, vardais juos vadindavo. Ir nors tą akmenų kalbą ji viena težinojo, šie akmenys padėdavo visiems, kas į jų stebuklingą galią tikėjo. Todėl ir eidavo visi rūpesčių prislėgti pas gerąją žiniuonę.

-Tad nujojo Beržuvis pas gerąją žiniuonę patarimo klausti, išpasakojo jis motinėlei savąjį rūpestį ir, galvą žemai nulenkęs, prašė užtarimo.

Pagailo senajai jaunikaičio, pagailo gražuolės ir nuspren dė jiems padėti. Ilgai vaikščiojo ji aplink savo trobelę, su šven­tais akmenimis kalbėjo. Po šermukšniu atsisėdusi ilgai ilgai gal­vojo ir pabuvusi vėl pas savo akmenis nuėjo. Po to kažko nuėjo į trobelę ir ilgai ten buvo užsisklendusi, o kai grįžo, taip senoji Akmenė prakalbo į Beržuvį:

-     Dabar - tik pats sau tegali padėti. Pagrobk Rimantę tą naktį, kai ji turės dievams prisižadėti. Bet tai turi padaryti, kol mėnulis dar nebus patekėjęs. Aš pati jai paliepsiu pas tave eiti. O tu lauk ant aukščiausio kalno, nuo kurio net Šven-tėnai matyti, o kai tik ji ateis, pasisodink ant širmo žirgo ir lėk

tarsi vėjas ton pusėn, kur saulė pateka. Ten, prie Gilių Vande­nų1, kur senojo žynio galia nebesiekia, yra daug laisvų žemių. Bet skubėkite! Kad nė vienas šviesos spindulėlis jūsų šiame kraš­te neužkluptų. Antraip... - ir nebaigusi senutė prapuolė savo mažoje trobelėje.

Atėjo ilgai lauktas vakaras. Gerai pašėrė Beržuvis savo žirgą, kad šventyklos sargai jo nepagautų, žynio kerai nepavy­tų. Pagirdė Beržuvis savo žirgą, kad nepailstų, tolimą kelionę ištvertų, ir atsistojęs ant aukštos kalvos, nuo kurios net Sven-tėnai buvo matyti, pradėjo laukti.

Žynys iš akių pamatė, kad gražuolė rikio duktė, ta pati die­vams pažadėtoji mergelė, žemiškajai silpnybei neatsispyrė. Nesu­vokė jo senas protas, kaip galima, kaip įmanoma žemišką meilę sulyginti su tarnyste dievams. Įsiuto senolis ir užkeikė rikio duk­rą, idant amžiams ji čia pasiliktų ir karališkąją karūną saugotų.

-     Palšu rūku pavirsk, naktimis prašalaičius klaidink, kad niekas nė žingsnio šion pusėn nežengtų. Tik mėnesienos naktį galėsi savo žemiškuoju pavidalu pasirodyti ir drauge su laumė­mis vaiduoklių šokį pašokti. Bet nelaimingas tas, kuris tave pa­matys! Jis bus mirtinai laumių nušokdintas. O aš... ąžuolu per amžius žaliuosiu, kad iš čia nesitrauktum sergėsiu.

Tai ištaręs, jis prapuolė. Tik toje vietoje, kur jis stovėjo, liko galingas ąžuolas augti. O Rimantė, prisiminusi belaukiantį Beržuvį, puolė bėgti, skubėjo dar su tamsa mylimąjį pasiekti... Bet patekėjo mėnuo.

-     Tėveli mėnesėli, kur jinai? Tėveli mėnesėli, nušviesk jai kelią... - maldavo jaunasis bernužėlis.

Bet atsako jis nesulaukė, o šaltas mėnulio veidas iš lėto pradėjo leistis, kol dingo už miško. Ėmė brėkšti. Beržuvis pra­dėjo nerimauti, ėmė šaukti ją vardu. Tolumoje dangus jau ėmė šviesėti.

Švinta, jau švinta!- stipriai sušuko jis, sukaupęs paskuti­nes jėgas. Jo balsas nusklido nuvilnijo per visas plačias apylin­kes... Bet buvojau per vėlu. Su kiekvienu saulės spindulėliu jis jautė lyg smenga, lyg įauga į žemę. O kai tolumoje virš miško pasirodė saulės kraštelis, toje vietoje, kur rymojo Beržuvis, su-tyvuliavo didelis, gražus ežeras, lėkštais, smėlėtais, beržais ap­augusiais krantais.

Gražuolė Rimantė buvo jau visai čia pat. Dar išgirdo jį Beržuvį, šaukiantį ją vardu, dar norėjo pripulti prie mylimojo ir jį apkabinti. Bet senojo žynio prakeikimas neleido: ežeru pavirto jaunuolis greičiau nei spėjo ji prisiliesti, skausmo aimana išsiveržė iš gražuolės krūtinės, bet skirtis su mylimuoju ji nebenorėjo. Saulei tekant, palšu rūku ji pavirto ir nusileido ant Beržuvio ežero. O baltų gėlių vainikėlis, kuriuo ji buvo sa­vo šviesią galvelę papuošusi, pabiro pažiro į visas puses ir nusi­leido ant ežero, vandens lelijomis pražydo. Mat žynys buvo pa­miršęs jį užkeikti... Tai štai iš kur tiek daug vandens lelijų Ber­žuvio ežere atsirado.

 

*   *   *

 

Nuo to laiko žmonės, girdėję nelaimingojo Beržuvio šauks­mą, šventyklą Švinta pradėjo vadinti. Tiesa, įvedus naująjį tikė­jimą šventykla buvo išgriauta. Mat labai visiems rūpėjo karūną surasti. Bet toje vietoje esantis kaimas ir šiandien Švinta tebe­vadinamas. Ir ąžuolas tebeauga, ir trisdešimt liepų, ratu paso­dintų šventyklos vietoje, žaliuoja. Tik Beržuvis savo mylimo­sios tebelaukia ir iš meilės bei ilgesio metai po metų senka.

 

 

 

 

 

Šarūnas Laužadis „Nalšios žemės paslaptys“ – Utena, 1998

 Keliauk kitaip - visos teisės saugomos.
Projektą „Kompleksinė visuomenės informavimo ir švietimo apie saugomų
teritorijų svarbą bei aplinkai palankų gyvenimo būdą programa
"Keliaukime kitaip!" finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
Tel. +370 620 46510, el. p. info@keliaukkitaip.lt