- Vardas
- Slaptažodis
Prisijungti

NAUJAUSI STRAIPSNIAI

2014-05-08 23:18:28
Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

Vedini profesoriaus Tado Ivanausko pavyzdžio

PLAČIAU ...

2014-05-08 23:16:18
Gamtos ir miesto sintezė

Gegužės 14 d. 20.00 val. prie…

PLAČIAU ...

MOKYMAI | RADIJAS | APIE PROJEKTĄ | MEMORANDUMAS | APIE MUS | DUK | KONTAKTAI |

Keliautojo atmintinė – Gražutės regioninio parko lankymo taisyklės


Keliautojo atmintinė – Gražutės regioninio parko lankymo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Gražutės regioninis parkas (toliau - parkas) - tai saugoma teritorija, įsteigta gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingoje, ypač vertingoje teritorijoje, kurios apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu.
2. Parko lankymo taisyklės (toliau - taisyklės) nustato lankymosi parke pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais tvarką.
3. Asmenys, besilankantys parke, privalo laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Laukinės augalijos, Laukinės gyvūnijos, Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų, Miškų ir kitų įstatymų, parko nuostatų bei apsaugos reglamento, vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi parke, kitų teisės aktų bei Šių taisyklių reikalavimų.


II. PARKO LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4. Parko lankytojai turi teisę:
4.1. lankytis parke, išskyrus šių taisyklių 7.1 punkte numatytas išimtis;
4.2. statyti palapines, kurti laužus tik specialiai tam įrengtose, informaciniais ženklais pažymėtose vietose (stovyklavietėse, poilsiavietėse);
4.3. važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas Kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka,
4.4. statyti transporto priemones tik tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
4.5. žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų,
4.6. uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų,
4.7. plaukioti parko vandens telkiniuose mažosiomis plaukiojimo priemonėmis, laikantis aplinkos ministro patvirtintos Mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos;
5. Parko lankytojai privalo:
5.1. saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), tausoti gamtos išteklius;
5.2. nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų;
5.3. tinkamai naudotis poilsiavietės, stovyklavietės ar kitos lankomos vietos teritorija ir jos įranga ir sutvarkyti paliekamą teritoriją;
5.4. atliekas išmesti tik į tam skirtas šiukšliadėžes arba konteinerius;
5.5. mokamose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį
teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims;
5.6. saugiai elgtis su ugnimi - laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o prieš išvykstant užgesinti; nenumesti neužgesintų nuorūkų, degtukų; kitaip nesukelti pavojaus kilti gaisrui;
5.7. pastebėję gaisrą nedelsdami pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnyboms;
5.8. apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ar kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai arba Aplinkos apsaugos agentūrai, parko direkcijai;
5.9. vykdyti teisėtus įgaliotų Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti kontrolės funkcijų.
6. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius,
kuriuose dalyvauja daugiau kaip 60 žmonių, parke, išskyrus miestų, miestelių teritorijas, leidžiama
tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytoju ar naudotoju.

III. PARKO LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA VEIKLA

7. Parko lankytojams draudžiama:
7.1. lankytis telmologiniuose (Beržinio, Paišinės, Tetervinio) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
7.2. kurti laužus, statyti palapines tam tikslui neįrengtose ir nenumatytose vietose;
7.3. naikinti ir žaloti gamtos ir kultūros paveldo objektus (vertybes);
7.4. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, riboženklius, kvartalinius stulpus ir ženklus, priešgaisrinius įrenginius;
7.5. savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus;
7.6. gaudyti, naikinti ir žaloti laukinius gyvūnus, išsinešti juos, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai;
7.7. rinkti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų rūšių augalus ir grybus, naikinti jų augimvietes;
7.8. naikinti ar žaloti skruzdėlynus;
7.9. naikinti, žaloti ar išsinešti, išsivežti miško paklotę;
7.10. triukšmauti, garsiai klausytis muzikos ar kitaip trukdyti kitų parko lankytojų ar vietos gyventojų poilsį;
7.11. kelti pavojų kitų asmenų saugumui;
7.12. leisti bėgioti palaidiems naminiams gyvūnams, išskyrus aplinkos ministro
patvirtintose Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka, maudyti juos
maudyklose ar kitose žmonių susitelkimo vietose; vedžioti draudžiamais ženklais pažymėtose
teritorijose;
7.13. plauti autotransporto priemones ne tam specialiai įrengtose vietose;
7.14. važinėti motorinėmis transporto priemonėmis vandens telkinių ledo paviršiumi;
7.15. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius,
7.16. užkasti šiukšles ir atliekas;
7.17. deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
7.18. ardyti, gadinti Šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
7.19. trukdyti stovyklaviečių, poilsiaviečių įrengimo, apželdinimo, pažintinių takų
žymėjimo ir įrengimo bei kitų tvarkymo darbų parke, kai Šie darbai vykdomi pagal parengtus ir
nustatyta tvarka suderintus projektus;
7.20. savavališkai įrenginėti poilsiui ar sportui reikalingus įrenginius.

IV. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

8. Lankymosi parke tvarkos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai.
9. Kontrolę parke pagal kompetenciją taip pat vykdo Lietuvos Respublikos ministerijų įgalioti pareigūnai, savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai.
10. Asmenys, pažeidę Šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Asmenys, padarę žalą parko teritorijoms ar jame esančioms vertybėms, privalo atlyginti žalą, kiek įmanoma natūra (atkurti pirminę objekto ar teritorijos būklę), be to, atlyginti padarytus nuostolius gamtai ir fiziniams bei juridiniams asmenims.Keliauk kitaip - visos teisės saugomos.
Projektą „Kompleksinė visuomenės informavimo ir švietimo apie saugomų
teritorijų svarbą bei aplinkai palankų gyvenimo būdą programa
"Keliaukime kitaip!" finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą
Tel. +370 620 46510, el. p. info@keliaukkitaip.lt